INTERNATIONAL MAHAVIR JAIN MISSION Managing Committee

President Sh. P. C. Jain
G. Secretary Sh. Gautam Oswal
  Sh. Sunil Jain
Patron Sh. Vivek Muni Ji Maharaj
Cashier Sh. Rajpal Jain
Members Sh. M. R. Jain
  Sh. S.P. Jain
  Sh. Harsh Vardhan Jain
  Sh. Subhash Jain